Stagecoach

6 Bus Route & Timetable: Exeter - Okehampton