Stagecoach

6 Bus Route & Timetable: Okehampton - Exeter