Stagecoach

6A Bus Route & Timetable: Exeter - Okehampton