Stagecoach

X78 Bus Route & Timetable: Glasgow University - Haining Avenue, Kilmarnock