Stagecoach

X78 Bus Route & Timetable: Haining Avenue, Kilmarnock - Glasgow University