Stagecoach

X79 Bus Route & Timetable: Glasgow University - Haining Avenue, Kilmarnock