Stagecoach

X79 Bus Route & Timetable: Haining Avenue, Kilmarnock - Glasgow University